In de verkorte lerarenopleiding zal vanaf september 2019 een grotere heterogeniteit aan profielen instromen aan de hogescholen en universiteiten. Zij-instromers beschikken over heel wat bagage die, mits goed ingezet, een positieve rol kan spelen in de opleiding. In het samenwerkingsverband tussen twee hogescholen (UCLL, Odisee) en twee CVO’s (CVO VTI Leuven, CVO Lethas) ontwikkelen we een instrument om met deze heterogeniteit om te gaan. Het doel van dit project is om een gepaste leeromgeving vorm te geven met intake- en trajectbegeleidingsactiviteiten enerzijds en aanpassingen in de opleiding zelf anderzijds.

In de eerste fase brachten we de eigenheid van de zij-instromer in kaart op basis van literatuur, andere onderzoeksprojecten en good practices. Dit resulteerde in dertien variabelen. Onze aannames en nuances werden in de tweede fase gecheckt. Enerzijds aan de hand van focusgesprekken met studenten, alumni, trajectbegeleiders en lectoren, anderzijds tijdens samenkomsten met een resonantiegroep en met onze stuurgroep. Hieruit bleek dat de variabele ‘beweegredenen en verwachtingen van de zij-instromer’ het meest bepalend is voor slaagkansen van de zij-instromer. De grootste uitdaging voor lerarenopleidingen vormt dan ook de afweging tussen de eigenheid van de zij-instromer en het verwachtingspatroon van de opleiding.

De laatste fase bestaat uit de uitwerking van concrete instrumenten waarmee lerarenopleidingen in de toekomst aan de slag kunnen. We baseren ons op drie uitgangspunten (i) zorg voor een goede lanceer basis, (ii) coach vanuit een grondhouding van empowerment en onzeker weten, (iii) vertrek vanuit het bekende en wat als nuttig wordt ervaren maar leid ook buiten de comfortzone. We ontwikkelen een scenario en instrumenten voor trajectbegeleiding en we reiken handvaten voor coaching aan die hulpmiddelen zijn voor trajectbegeleiders en lectoren om dit vorm te geven.

Meer informatie: veerle.verschoren@odisee.be