Tijdens hun opleiding tot leraar is het belangrijk dat studenten en cursisten de kans krijgen om in de vorm van stages alle facetten van de lerarenopdracht te verkennen. Naast het oefenen en zich bekwamen inzake hun taak als lesgever, moeten ze daartoe ook kunnen proeven van het bredere team- en schoolgebeuren. Dit kan door hen tijdens de stages een aantal ‘schoolbrede activiteiten’ te laten opnemen. Hoe dit kan, hebben wij verkend tijdens het project “Samen stages duurzaam organiseren” dat kadert binnen het ‘Transitiefonds Lerarenopleidingen 2017’.

In dit project hebben de lerarenopleidingen van de Katholieke Hogeschool VIVES, CVO CREO campus Kortrijk, CVO VTI Brugge en de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de KU Leuven samen met vijf scholengemeenschappen in de provincie West-Vlaanderen verkend welke schoolbrede activiteiten zinvol en haalbaar zijn om op te nemen tijdens de opleiding tot leraar. Dit resulteerde in de uitwerking van een gezamenlijk gedragen aanpak en de ontwikkeling van enkele faciliterende instrumenten, met name: ‘inspiratiefiches’ waarin schoolbrede activiteiten worden toegelicht, een generiek ‘keuzeraster’ waarin deze schoolbrede activiteiten in rubrieken zijn samengebracht (o.a. ‘volledig schoolteam’, ‘verhoogde zorg’, …) en een ‘logboek’ voor de stagiair. De intensiteit waarmee en de wijze waarop al deze instrumenten gehanteerd worden wordt bepaald vanuit de specificiteit van de betrokken lerarenopleiding en/of de door de stagiair al afgelegde weg.

Van bij de start van de stage is de stagiair zelf aan zet: in overleg met de stageschool en de lerarenopleiding identificeert de stagiair de schoolbrede activiteiten die zinvol zijn in het licht van zijn of haar eigen ontwikkeling en haalbaar en nuttig zijn voor de stageschool. De faciliterende instrumenten kunnen een leidraad vormen bij dit overleg.

Meer informatie: evelien.schyvinck@vives.be