Het Rotary-project “Rotary & Toekomst – Wetenschap & Techniek” wil kinderen van jongs af aan warm maken voor STEM-gerelateerde studierichtingen en beroepen via de levensechte setting van een bedrijf. In een grootschalig attitudeonderzoek ging het Expertisecentrum (EC) Onderwijsinnovatie van de Hogeschool VIVES het belang na van een bedrijfsbezoek en de voorbereiding ervan voor de attitude van kinderen (10-12 jaar) voor techniek. Gedurende de voorbije twee jaar namen 1116 leerlingen uit 51 scholen via het Rotary-project deel aan het onderzoek. Het onderzoek toont een aantal opmerkelijke resultaten.

De belangrijkste vaststelling is dat meisjes hun interesse in techniek afneemt wanneer het bedrijfsbezoek niet voorbereid of gekaderd wordt in de klas, evenals hun ambitie voor een technische job. Een positieve evolutie van hun attitude voor techniek wordt echter vastgesteld wanneer er sprake is van een voorbereiding van het bezoek in de klas. Deze vaststelling kan in verband gebracht worden met de internationale ROSE-studie (Sjøberg & Schreiner, 2008) waaruit blijkt dat meisjes weinig interesse tonen voor onderwerpen zoals machines, de werking van motoren, … en dit terwijl een ander onderzoek blootlegt dat bedrijfsbezoeken vaak het stereotiep beeld van een bedrijf (bv. werken met machines) bevestigen (Post & Walma van der Molen, 2014).
De jongens hun interesse in en ambitie voor techniek evolueert positief ongeacht of het bedrijfsbezoek wordt voorbereid in de klas of niet. Als het echter gaat over de invloed die techniek heeft op het dagelijkse leven, dan blijkt voor zowel de jongens als de meisjes de voorbereiding in de klas een bepalende factor te zijn. Dit is markant, aangezien een bedrijf een levensechte setting vormt voor techniek. Onderzoek toont aan dat kinderen het verband tussen wetenschappen en techniek enerzijds en het dagelijkse leven, het oplossen van maatschappelijke problemen anderzijds, vaak niet zien (Sjøberg & Schreiner, 2008). We kunnen aannemen dat een voorbereiding in de klas de kinderen helpt om datgene dat plaatsvindt in een bedrijf te linken aan hun leefwereld.
Dit onderzoek wijst op het belang van een voorbereiding van een bedrijfsbezoek in de klas om de attitude van kinderen (10-12 jaar) voor techniek positief te beïnvloeden, in het bijzonder deze van meisjes.

Meer informatie: stephanie.vervaet@vives.be of op de site www.stemmigebedrijvigheid.be